Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?


ANLÆG / MILJØ - FORURENET JORD
OG GRUNDVAND

Historiske redegørelser og Forureningsundersøgelser
Lyngkilde har mange års erfaring med gennemførelse af forureningsundersøgelser.

Miljøafdelingen gennemfører:

 • Historiske redegørelser
 • Miljøtekniske undersøgelser
 • Byggetekniske vurderinger
 • Indeklimaberegninger
 • Risikovurdering
 • Eventuel akut oprensningsindsats
 • Kortlægning og registrering af potentielle forureningskilder
 • Forslag til afgravningskriterier og dokumentationsomfang
 • Projektering af løsninger
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Tilsyn under arbejdets udførelse
 • Klassifikation af forurenet jord for sikring af korrekt bortskaffelse/genanvendelse

Lyngkilde har gennem en årrække udført undersøgelser på over 300 ejendomme i forbindelse med registrering i henhold til loven om affaldsdepoter og V1/V2-kortlægning i henhold til jordforureningsloven. Vi har gennemført diverse oprensninger og afværgeforanstaltninger på forurenede ejendomme – både efter værditabsordningen og i forbindelse med diverse bygge- og anlægsopgaver.

Lyngkildes miljøspecialister har derfor opnået et bredt kendskab forureninger fra mange forskellige virksomhedsbrancher, bl.a.

 • Jern- og metalstøberier
 • Tømrer-/snedkervirksomheder
 • Krydsfinérfabrik
 • Asfaltfabrikker
 • Kemisk fabrikation
 • Oliedepot
 • Benzin detailsalgsanlæg
 • Autoværksteder og -lakererier
 • Bilskrotpladser
 • Galvaniseringsvirksomheder
 • Garverier
 • Papirfabrik
 • Imprægneringsanstalt
 • Fyld- og lossepladser
 • Sukkerfabrik

Lyngkilde udarbejder et fyldestgørende undersøgelsesoplæg, baseret på den konkrete ejendom og den aktuelle miljøhistorik. Vi indhenter tilbud på prøveudtagning og analysering, og varetager al kontakt til boreentreprenør og laboratorium.

Vi tolker analyseresultaterne og vurderer risikoen for mennesker og miljø.

Lyngkilde beregner omkostninger ved opgravning, rensning og afværgende foranstaltninger, og vi kan varetage dialogen med miljømyndighederne gennem hele sagens forløb.

På baggrund af undersøgelserne indhenter Lyngkilde alle nødvendige godkendelser og tilladelser. 

Jordflytning og jordhåndtering
Lyngkildes dygtige ingeniører og miljøspecialister har stor erfaring med klassifikation og håndtering af forurenet jord. Det er en af vores mange kernekompetencer, og vi har arbejdet med det siden slutningen af 1980’erne, hvor der kom fokus på problemet med forurenede grunde.

Vi yder bistand til såvel private som offentlige bygherrer, og med vores solide overblik varetager vi alt fra kontakt med myndighederne til prøvetagning af jorden og tolkning af analyseresultater samt udarbejdelse af jordhåndteringsplan.

Miljøafdelingen gennemfører planlægning, udførelse og dokumentation af forklassificering af jord, som skal flyttes fra forureningskortlagte ejendomme eller ejendomme i byzone, som er omfattet af områdeklassificering.

Når bygherre og udførende entreprenør kender jordens forureningsgrad på forhånd opnås et økonomisk overblik, og risikoen for overraskelser bliver minimeret. Det er også en stor fordel, at en jordhåndteringsplan er forhåndsgodkendt af myndighederne, så den opgravede jord kan bortkøres direkte til godkendt modtager uden forsinkelser.

Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer – § 8
Bygge- og anlægsarbejder på en forureningskortlagt grund kræver en særlig tilladelse efter jordforureningslovens § 8, hvis der er tale om følsom anvendelse eller hvis ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Dette skal sikre, at den aktuelle forurening på ejendommen ikke kan udgøre nogen risici i forhold til kontakt med jorden, indeklimaet og grundvandet.

Lyngkildes miljøafdeling har stor erfaring med udarbejdelse af § 8-ansøgninger, som typisk skal omfatte:

 • Beskrivelse af det planlagte bygge- og anlægsarbejde
 • Miljøhistorisk redegørelse vedrørende tidligere aktiviteter på arealet, herunder lokalisering af potentielle forureningskilder
 • Beskrivelse af de aktuelle forureningsforhold baseret på resultaterne af miljøundersøgelser
 • Eventuelt oplæg til supplerende miljøundersøgelser
 • Risikovurderinger af forureningens påvirkning af mennesker og miljø
 • Beskrivelse af tiltag, som er nødvendige for at forhindre, at forureningen spreder sig eller for at sikre indeklimaet i den fremtidige bebyggelse
 • Jordhåndteringsplan, som sikrer korrekt sortering og bortskaffelse af forurenet jord.

Lyngkilde kan varetage dialogen med myndighederne gennem hele sagens forløb.

V1 og V2 Kortlagte arealer
Regionen kortlægger grundarealer, når der er en mistanke om forurening (Vidensniveau 1 = V1) eller når der er en konkret viden om forurening (Vidensniveau 2 = V2).

Lyngkilde bistår grundejere, som modtager varsel om kortlægning eller som ønsker afklaret om V1 grund er forurenet eller ej. Vi hjælper med at indhente det relevante historiske materiale, og vi varetager dialogen med regionen.

Vores grundige planlægning af prøvetagning i samråd med myndigheden sikrer det nødvendige grundlag for at grunden kan udgå af kortlægning, hvis prøverne er rene.

Vi udarbejder en miljøteknisk rapport, som dokumenterer jordens tilstand.

Art og omfang af eventuel forurening bliver fastlagt, og det giver grundlag for at beregne hvilke omkostninger, der vil være ved oprensning eller afværgning.

Lyngkildes miljørådgivere har stor erfaring med håndtering af V1 og V2 kortlagte grunde.

Ejendomshandel - med fornøden omhu
Hvordan sikrer køber sig mod at forureningen ”med i købet” / ”at købe katten i sækken”?

Hvordan sikrer sælger sig mod efterfølgende ansvar for forurening på ejendommen?

Hvordan sikrer mægler, advokat, lånegiver m.fl., at der ikke opstår problemer som følge af forurening på den handlede ejendom?

Køber ønsker som regel at vide alt om miljøforhold på ejendommen, og en miljøteknisk gennemgang kan sikre køberne mod ubehagelige overraskelser.

Sælger ønsker at vide præcis så meget, at ejendommen kan sælges til en fornuftig pris.

Med stor erfaring fra talrige sager gennemfører Lyngkilde a/s en prissætning af miljøforhold ved køb og salg af ejendomme, hvor der er risiko for forurenet jord og/eller andre miljøproblemer.

Lyngkilde identificerer de miljømæssige aspekter, som kan påvirke ejendomsværdien, aktieværdien eller handelsværdien af en ejendom. Vi kortlægger skjulte miljømæssige forpligtigelser og passiver – f.eks. en prissætning af en jord- og grundvandsforurening.

Vi vurderer konsekvensen i forhold til fremtidig anvendelse og/eller udvikling af ejendommen.

Lyngkilde | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1A, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.